Literatura ke studiu TGM
připravil Daniel TOTH
1/9/2000 
Antov Ivan L. (1987) Morálka, smysl života, svoboda, FČ/1, Praha
Arendtová Hannah (1994) Krize kultury, Mladá fronta, Praha
Arendtová Hannah (1995) O násilí, OIKUMENÉ, Praha,
Arendtová Hannah (1996) Původ totalitarismu I-III, OIKUMENÉ, Praha
Aron Raymond (1999) Historie XX. století, Academia, Praha
Baker James A. (1990) Od revoluce k demokracii - Východní Evropa v Evropě nové, ThR/2, Praha
Barša P., Strmiska M. (1999) Národní stát a etnický konflikt, CDK, Brno
Bednář Miloslav (1992) Zrod československé politické filozofie a novodobé obnovení její přerušené tradice, FČ/2, Praha
Bednář Miloslav (1993) Obnova československé demokracie a československé tradice filosofie politiky, FČ/2, Praha
Bednář Miloslav (1996) České myšlení, Filosofia, Praha
Bednář Miloslav (1998) Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky, Votobia, Olomouc
Beneš František (1937) Jasna je třeba, NR/4, Praha
Berďajev Nikolaj (1997) O otroctví a svobodě člověka, OIKUMENÉ, Praha
Brentano Franz (1993) O původu mravního poznání, Naše vojsko, Praha
Broklová Eva (sbor.) (1997) Sto let Masarykovy České otázky 1895-1995 ÚTGM, Praha
Broklová Eva (sbor.) (1998) T. G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce XIX. století do německé okupace Československa, Ústav T. G. Masaryka, Praha
Broklová Eva (1998) Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, MÚ AV ČR, Praha
Broklová Eva (1999) Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938, Karolinum, Praha
Brožová Věra (sbor.) (1996) Václav Černý. Život a dílo, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha
Comte August (1927) Sociologie, Orbis, Praha
Čapek J. B. (1940) Nově objevené krédo Masarykovo, Naše doba/47, Praha
Čapek J. B. (1946) Masaryk a dnešní poslání Československa, KR/3, Praha
Čapek J. B. (1947) Desáté výročí úmrtí T. G. Masaryka, KR/7) Praha
Čapek Karel (1990) Hovory s T. G. Masarykem, Československý spisovatel, Praha
Čechurová Jana (1999) Česká politická pravice, NLN, Praha
Demetz Peter (1997) T. G. Masaryk: Polemiken und Essays zur russischen..., SČ/1) Praha, 4
Deyová Barbara (1999) Sametoví filozofové, Doplněk, Brno, 
Dittrich Zdeněk (1995) O prvním českém státě, ThR/3, Praha, 2
Dlouhý - Pokorný Emil (1929) Spor o smysl našich dějin, NR/2/3/4/5, Praha
Dlouhý-Pokorný E., Kunte L. (1902) Návštěvou u prof. Masaryka, Čas/29, Praha
Dlouhý-Pokorný E., Kunte Ladislav (1902) Návštěvou u prof. Dr. Masaryka, Katolické listy, Praha
Dobiáš F. M. (1948) Symbol Masarykův, KR/7, Praha
Doubek Vratislav (sbor.) (1999) Demokracie a náboženství, Demokracie/3, MÚ AV ČR, Praha
Doubek Vratislav (sbor.) (1999) Parlamentní demokracie a politické strany, Demokracie/ 1, MÚ AV ČR, Praha
Doubek Vratislav (sbor.) (1999) Role médií v demokracii, Demokracie/2, MÚ AV ČR, Praha
Doubek Vratislav (1999) T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910, Academia, Praha
Drucker Peter F. (1994) Postkapitalistická společnost, SČ/3, Praha
Fiala Petr (1997) Křesťanské alternativy v politice, CDK, Brno-Praha
Figal Günter (1993) Filosofie a demokracie, FČ/2, Praha
Filipi J. J. (1947) S Masarykovými, Čin, Praha
Filipi Pavel (1990) Do nejhlubších hlubin - J. L. Hromádka, Kalich, Praha
Fiorenza Francis S., Galvin John P. (1996) Systematická teologie 1. CDK, Brno
Forst Reiner (1995) Politická svoboda, FČ/6, Praha
Fousek František (1939) Ragazovo pojetí náboženství, NR/1, Praha
Fuček Ludvík (1939) Masaryk, náboženský myslitel, NR/3, Praha
Funda O. A. (1969) Nietzscheho atheismus, KR/1, Praha
Funda O. A. (1990) Masarykovo náboženské myšlení, FČ/4, Praha
Funda O. A. (1990) T. G. Masaryk, Basel
Funda O. A. (1992) Aktuální otázky interpretace Platona, ThR/5, Praha,
Funda O. A. (1992) Platonovo dědictví v křesťanské tradici, ThR/3, Praha
Funda O. A. (1992) Postmoderní člověk a náboženství, ThR/6, Praha
Funda O. A. (1993, Religionistické studium křesťanství, FČ/6, Praha
Funda O. A. (1994) Víra bez náboženství, Prvokruh, Praha
Funda O. A. (1994) Výzva a odkaz křesťanství, ThR/6, Praha
Funda O. A. (1995) Teologie výchovy, ThR/4, Praha
Funda O. A. (1999) Tomáš Garrigue Masaryk, FČ/1, Praha
Gabriel Jiří (1992) Česká filosofie ve 20. století, Brno
Gadamer Hans-Georg (1990) Wahrheit und Methode, J. C. B. Mohr, Tübingen
Gadamer Hans-Georg (1994) Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem, OIKUMENÉ, Praha
Grey John (1998) Liberalismus, OI, Praha
Guardini Romano (1992) Konec novověku, Vyšehrad, Praha
Hála Vlastimil (1988) Ke Kantově a Brentanově koncepci filozofických základů etiky, FČ/5, Praha
Hála Vlastimil (1990) K Bolzanově koncepci základů etiky a jejím souvislostem, FČ/4, Praha
Hála Vlastimil (1996) Bernard Bolzano: Lehrbuch der Religionswissenschaft, FČ/4, Praha
Halbhuber Jaroslav (1939) O mravní výchově, NR/3, Praha
Hanuš Miroslav (1957) Osud národa, Československý spisovatel, Praha
Havelka Miloš (1995) Spor o smysl českých dějin (1895-1938) Praha
Havelka Miloš (sbor.) (1995) Spor o smysl českých dějin 1895-1938, TORST, Praha
Havlenová-Kühnová J. (1937) Národ a církev československá, NR/6, Praha
Havlíček Aleš (sbor.) (1990) Nepřeslechnutelná výzva, OIKUMENÉ, Praha
Havlíček Aleš (sbor.) (1999) Platónova Ústava, OIKUMENÉ, Praha
Hegel G. W. F. (1952) Úvod k dějinám filosofie, Rovnost, Praha
Herben Jan (1912) Masarykova sekta a Gollova škola, Praha
Herben Jan (1947) T. G. Masaryk, Sfinx, Praha
Herben Jan (1997) Proti proudu, ČE a Riopres, Praha
Hladký B. (1938) K Masarykovu pojetí střední Evropy, KR/3, Praha
Hlavoň Karel (1982) Náboženství a morálka. Příspěvek ke kritice křesťanské morálky, Horizont, Praha
Hník František M. (1934) Československá církev a československý nacionalismus, NR/6, Praha
Hník František M. (1938) Církev a hospodářský řád, NR/9, Praha
Hník František M. (1938) Církev a mezinárodní život, NR/5, Praha
Hník František M. (1938) Církev a stát, NR/5, Praha
Hník František M. (1938) Ekumenické křesťanství a otázky veřejného života, NR/1, Praha
Hník František M. (1946) Duchovní základy nového humanismu, NR/6, Praha
Hník František M. (1946) Edvard Beneš, filosof demokracie, Melantrich, Praha
Hník František M. (1946) Ethické problémy dneška ve vztahu ke křesťanským mravním principům, NR/4, Praha
Hník František M. (1946) Křesťanova orientace v dnešním světě, NR/2, Praha
Hník František M. (1947) Česká humanitní tradice a Edvard Beneš, NR/3, Praha
Hník František M. (1947) Česká humanitní tradice a Edvard Beneš, NR/3, Praha
Hník František M. (1956) Církev v čase rozhodování, Blahoslav, Praha
Holk L. J. van (1946) Křesťanský humanismus XX. Století, NR/3, Praha
Hollingdale R. J. (1998) Nietzsche, Votobia, Olomouc
Horák Petr (1997) Filosofie a demokracie ve světě, FČ/2, Praha
Hořec Jaromír (sbor.) (1999) Úsměvy T. G. Masaryka, Riopress, Praha
Hrejsa Ferdinand (1934) Valdštejn a Masaryk, NR/5, Praha
Hroch Jaroslav (1987) Společenskohistorické a světonázorové základy pojetí etiky ve filozofické hermeneutice H.-G. Gadamera, FČ/1, Praha
Hromádka J. L. (1927) Cesty protestantského theologa, V. Horák, Praha
Hromádka J. L. (1937) Masaryk a Pekař, NR/6, Praha
Hromádka J. L. (1938) Češi a Němci, KR/7, Praha
Hromádka J. L. (1938) O jaké Československo?, KR/9, Praha
Hromádka J. L. (1946) Pohled na první republiku, KR/8, Praha
Hromádka J. L. (1950) Sto let od narození TGM, KR/3, Praha
Hromádka J. L. (1955) Sören Kierkegaard, KR/8, Praha
Hromádka J. L. (1965) Ke 20. Výročí našeho druhého osvobození, KR/5, Praha
Hromádka J. L. (1968) Rusko a Evropa, KR/9) Praha
Hromádka J. L. (1969) O hlubší lidský rozměr, KR/4, Praha
Hume David (1996) Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha
Jäckel Eberhard (1999) Hitlerův světový názor, Paseka, Praha - Litomyšl
Jacob Francois (1999) Hra s možnostmi, Karolinum, Praha
Janát Bohumír (1996) Masaryk a Nietzsche, FČ/2, Praha
Jareš (1922) Jest otázka česká otázkou náboženskou?, Praha
Jokl L. Josef (1934) K otázce náboženské filosofie a psychologie, NR/9, Praha
Kálal Karel (1930) Masaryk a Řím, Svoboda svědomí/7-8, Praha
Kalista Zdeněk (1994) Josef Pekař, TORST, Praha
Kalous Fr. (1938) Ze vzpomínek na T. G. Masaryka, NR/3/4, Praha
Kalous František (1935) Náboženské názory Masarykovy podle jeho Hovorů a Učení církve československé, NR/13/17, Praha
Kalous František (1938) Ze vzpomínek na T. G. Masaryka, NR/4, Praha
Kalous František (1939) Nad knihou Spisarovou, NR/5, Praha
Kalvoda Josef (1998) Geneze Československa, Panevropa, Praha
Kaňák Miloslav (1959) Úvahy o vzniku, vývoji a poslání CČS, NR, Praha
Kant Immanuel (1996) Kritika praktického rozumu, Svoboda, Praha
Kant Immanuel (1999) K věčnému míru, O obecném rčení, OIKUMENÉ, Praha
Karola Josef E. (1993) Masarykova diagnóza religiozity F. M. Dostojevského, FČ/4, Praha
Kierkegaard Soren (1969) Současnost, Mladá fronta, Praha
Klimek Antonín (1996) Boj o hrad I. Hrad a pětka, Panevropa, Praha
Klimek Antonín (1998) Boj o hrad II. Kdo po Masarykovi?, Panevropa, Praha
Köhler Joachim (1995) Tajemný Zarathustra, Votobia, Olomouc
Kosík Karel (1954) O sociálních kořenech a filosofické podstatě masarykismu, FČ/3, Praha
Kotek V. Tomáš (1990) Předpoklady vzniku CČS(H), ThR/2, Praha
Kovář František (1930) Masaryk a československá církev, NR/1, Praha
Kovář František (1936) Emilian Soukup O. P.: Filosofie náboženství, NR/8, Praha
Kovář František (1936) Křesťanství a demokracie, NR/4, Praha
Kovář František (1936) Prof. Dr. Alois Spisar: Ideový vývoj církve československé, NR/5, Praha
Kovář František (1936) T. G. M. Otázka sociální, NR/5, Praha
Kovář František (1936) T. G. Masaryk: Světová revoluce, NR/2, Praha
Kovář František (1937) Křesťanský humanismus, NR/6) Praha, 5
Kovář František (1937) Masaryk a Pekař, NR/6) Praha, 2
Kovář František (1937) Oskar Odstrčil: Křesťanský stát, NR/1) Praha, 2
Kovář František (1937) T. G. Masaryk: Problém malého národa, NR/5) Praha, 2
Kovář František (1938) Josef Laichter: T. G. Masaryk doma i ve veřejnosti, NR/5) Praha, 2
Kovář František (1938) Politika a náboženství, NR/2, Praha
Kovář František (1939) O křesťanském humanismu, NR/3, Praha
Kovář František (1939) Úvod do věrouky v duchu církve čs., NR/4, Praha
Kozák J. B. (1922) O otázce náboženské, Okresní sbor osvětového, Kdyně
Kozák J. B. (1924) Essay o vědě a víře, Gustav Voleský, Praha
Kozák J. B. (1929) Ježíš ve víře a skepsi, Melantrich, Praha
Kozák J. B. (1930) Přítomný stav etiky, Dědictví Komenského, Praha, 223
Kozák J. B. (1995) Kontextualismus, filosofie objektivní skutečnosti, FČ/2, Praha
Kozák J. B. Masaryk filozof
Král Josef (1947) Masaryk, filosof humanity a demokracie, Orbis, Praha, 
Krejčí František (1930) Filosofie posledních let před válkou, Laichter, Praha
Kučera Zdeněk (1964) Kultura, věda, filosofie a víra, NR/5, Praha
Kučera Zdeněk (1965) Solidarita a spolupráce pro spravedlnost a mír, NR/5, Praha
Kučera Zdeněk (1980) Demytologizovat tradiční víru, ThR/3, Praha
Kučera Zdeněk (1980) Opravdovost víry, ThR/2, Praha
Kučera Zdeněk (1982) Bohoslovecké poznámky k tématu tolerance, ThR, Praha
Kučera Zdeněk (1982) Obnova teologie v mírovém úsilí, ThR/2, Praha
Kučera Zdeněk (1986) Odkud a kam půjde naše teologie, ThR/1, Praha
Kučera Zdeněk (1989) Minulost objevovat pro přítomnost, ThR/1, Praha
Kučera Zdeněk (1989) Nábožensko-kulturní program ČSR 1918 (I.), ThR/2, Praha
Kučera Zdeněk (1989) Nábožensko-kulturní program ČSR 1918 (II.), ThR/3, Praha
Kučera Zdeněk (1989) Teologie Církve československé husitské v odboji, ThR/6, Praha
Kučera Zdeněk (1990) Zápas Josefa L. Hromádky o pravdu křesťanství, ThR/1, Praha
Kučera Zdeněk (1994) Víra a tolerance dnes a zítra, ThR/6, Praha
Kučera Zdeněk (1996) Víra a tolerance dnes a zítra, ThR/1, Praha
Kupka Karel (1946) Demokracie a křesťanský realismus, KR/1, Praha
Kvasnica (1929) Moderní útvar náboženský, NR/3, Praha
Kvasnica (1929) Nejasné pojmy v morálce, NR/2, Praha
Lenc Vladimír (1939) Laická a náboženská morálka, NR/3, Praha
Levy David J. (1993) Politický řád, SLON, Praha
Linhart F. (1925) Náboženství a kultura, Kalich, Praha
Linhart F. (1946) Křesťanství na rozcestí, NR/2, Praha
Linhart František (1930) Masaryk a náboženství, Kostnické jiskry, Praha 
Loužilová Olga (1968) Masarykova filosofie člověka, KR/3, Praha
Ludwig Emil (1946) Duch a čin, Čin, Praha
Luňák Petr (1997) Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Libri, Praha, 460
Machovec Dušan (1971) Dokončené velké dílo o Platónovi, FČ/4, Praha
Machovec Dušan (1993) Dějiny antické filosofie, H a H, Jinočany
Machovec Milan (1968) Tomáš G. Masaryk, Melantrich, Praha
Machovec Milan (sbor.) (1993) Masarykův sborník VII., ÚTGM, Praha
Maier Hans (1999) Revoluce a církev, CDK, Brno
Mánek Jindřich (1958) Miroslav Hanuš: Osud národa, NR, Praha
Marcel Gabriel (1998) Přítomnost a nesmrtelnost, Mladá fronta, Praha
Marx Karel (1950) Bída filosofie, Svoboda, Praha
Masaryk T. G., Bouček (1904) O svobodě náboženské, Kalich, Praha, 
Masaryk T. G. (1883) Blais Pascal, jeho život a filosofie, J. Otto, Praha
Masaryk T. G. (1895) Česká otázka, Čas, Praha
Masaryk T. G. (1896) Jan Hus, Jan Čas, Praha
Masaryk T. G. (1896) Karel Havlíček, Ústav T. G. Masaryka, Praha
Masaryk T. G. (1898) Otázka sociální, Jan Laichter, Praha, 701
Masaryk T. G. (1901) Ideály humanitní, Čas, Praha
Masaryk T. G. (1901) Kritika knihy Hoensbroechovy, Čas/120, Praha, 4
Masaryk T. G. (1904) O svobodě náboženské a volnosti přesvědčení, KČSL, Praha
Masaryk T. G. (1904) V boji o náboženství, ČIN, Praha
Masaryk T. G. (1907) Inteligence a náboženství, ČAS, Praha
Masaryk T. G. (1912) Palackého idea národa českého, Svoboda, Praha
Masaryk T. G. (1913) Rusko a Evropa I., Laichter, Praha
Masaryk T. G. (1913) Rusko a Evropa II., Laichter, Praha
Masaryk T. G. (1913) Rusko a Evropa III., Laichter, Praha
Masaryk T. G. (1921) O bolševictví, Škrach, Praha
Masaryk T. G. (1923) Mravní názory, SN, Praha
Masaryk T. G. (1925) Světová revoluce, Čin-Orbis, Praha
Masaryk T. G. (1926) Velicí mužové, Státní nakladatelství, Praha
Masaryk T. G. (1929) Americké přednášky, ČIN, Praha
Masaryk T. G. (1934) Člověk a náboženství, Laichter, Praha
Masaryk T. G. (1937) Problém malého národa, Kroměříž
Masaryk T. G. (1993) Juvenilie, MSÚ AV ČR, Praha
Masaryk T. G. (1994) Cesta demokracie III, ÚTGM, Praha
Masaryk T. G. (1994) Můj poměr k literatuře. Šaldův český román, ÚTGM, Praha
Masaryk T. G. (1997) Cesta demokracie, Ústav T. G. Masaryka, Praha
Masaryk T. G. (1998) Přednášky a studie z let 1882-1884, Ústav T. G. Masaryka, Praha 
Masaryk T. G. (1998) Sebevražda, ÚTGM, Praha
Masaryk T.G. (1904) Sebevražda, Leichter, Praha
Masaryk T.G. (1904) V boji o náboženství, MSÚ AV ČR, Praha
Masaryk T.G. (1907) Přednášky Prof. T. G. Masaryka, Chicago 
Masaryk T.G. (1933) Cesta demokracie I., Čin, Praha
Masaryk T.G. (1934) Cesta demokracie II., Čin, Praha
Masaryk T.G. (1947) V boji o náboženství, Čin, Praha
Mill John Stuart (1900) Tři essaye o náboženství, J. Pecl, Praha
Mises Ludwig (1998) Liberalismus, EKOPRESS, Praha
Moc František (1930) O náboženství dneška, Svoboda svědomí/3-4, Praha
Moc František (1930) Z přednášek dr. Fr. Kováře o Masarykovi a jeho náboženství, Svoboda svědomí/7-8, Praha
Mokrejš Antonín (1993), Odvaha vidět. Friedrich Nietzsche, H a H, Jinočany
Mokrejš Antonín (1994) Pokus o modernizaci Kantova pojetí mravnosti, FČ/1, Praha
Morava Jiří (1998) Palacký. Čech. Rakušan. Evropan, Vyšehrad, Praha
Moravcová D., Bělina P. (1998) Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, I.S.E., Praha
Nejedlý Zdeněk (1913), Spor o smysl českých dějin, Praha
Nejedlý Zdeněk (1930-37) T. G. Masaryk I-IV, Praha
Nietzsche Friedrich (1993) ECCE HOMO, Naše vojsko, Praha
Nietzsche Friedrich (1993) O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, FČ/4, Praha 
Novotný Adolf (1935) Masaryk - svědomím církví, KJ, Hradec Králové, 
Novotný František (1948) O Platonovi - Dílo (II), Laichter, Praha, 
Novotný František (1948) O Platonovi - Život (I), Laichter, Praha, 
Novotný František (1949) O Platonovi. - Filosofie (III), Laichter, Praha, 
Novotný František (1970) O Platónovi IV. - Druhý život, Academia, Praha
Novotný Zdeněk (1999) David Hume a jeho teorie vědění, Votobia, Olomouc
Nový Lubomír (1990) Masarykův "antropismus", FČ/4, Praha
Nový Lubomír (1994) Dva sborníky o Masarykovi, FČ/1, Praha
Nový Lubomír (1995) 65 let Jiřího Gabriela, FČ/6, Praha
Nový Lubomír (1996) T. G. Masaryk: Polemiken und Essays zur russischen, FČ/2, Praha
Olšovský Jiří (sbor.) (1993) Masarykova praktická filosofie, Masarykova společnost, Praha
Olšovský Jiří (1993) Masarykův sborník VII, FČ/1, Praha
Olšovský Jiří (1995) Konkrétní logika-celoživotní téma T. G. Masaryka, FČ/1, Praha
Opat Jaroslav, Tichý Josef (sbor.) (1993) Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin, Ústav T. G. Masaryka, Praha
Opat Jaroslav, Tomčík, Urban (1992) T .G. Masaryk a Slovensko, Masarykova společnost a ÚTGM, Praha
Opat Jaroslav (1989) Glosy ke dvěma kritikám T. G. Masaryka, Historické studie, Praha
Opat Jaroslav (1990a) Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893, Melantrich, PRAHA, 467
Opat Jaroslav (1990b) T. G. Masaryk - myslitel moderní, FČ/4, Praha
Opat Jaroslav (1991a) Kniha studií o T. G. Masarykovi, FČ/3, Praha
Opat Jaroslav (1991b) Pamětní tisk Tomáše Garrigua Masaryka, Masarykova společnost, Praha
Opat Jaroslav (1993) Příroda a člověk u T. G. Masaryka, FČ/6, Praha
Opat Jaroslav (1994) Masarykiana, Ústav T. G. Masaryka, Praha
Opat Jaroslav (1999) T. G. Masaryk Evropan Světoobčan, ÚTGM, Praha
or (1946) T. G. Masaryk a úkoly naší současné filosofie, KR/3, Praha
Pasák Tomáš (1999) Český fašismus, Práh, Praha
Patočka Jan (1946) Masaryk a naše dnešní otázky, KR/2, Praha
Patočka Jan (1990) Nás národní program, Evropský kulturní klub, Praha
Patočka Jan (1991) Tři studie o Masarykovi, Mladá fronta, Praha
Pauza Miroslav (1994) Výzva Christiana von Ehrenfelse Tomáši G. Masarykovi k založení "reálného katolicismu", FČ/3, Praha 
Pauza Miroslav (1994) Výzva Christiana von Ehrenfelse Tomáši G. Masarykovi k založení "reálného katolicismu", FČ/2, Praha
Pauza Miroslav (1996) Lubomír Nový: Filosof T. G. Masaryk, FČ/2, Praha
Pauza Miroslav (1999) Masarykova filosofie češství a dnešek, ThR/2, Praha
Pavlík Adolf (1970) O vědě, mravnosti a víře, KR/5/6) Praha, 42
Pavlík Adolf (1971) Malá studie o možnostech cesty člověka k mravnosti, KR/3, Praha
Pavlincová Helena, Horyna Břetislav (1999) Filosofie náboženství, Masarykova Univerzita, Brno
Pechar Jiří (1993) O lidské identitě a hodnotách demokracie, FČ/1) Praha
Pechoč Karel (1938) Předpoklad řešení českoněmecké otázky, KR/10) Praha
Pekař Josef (1912) Masarykova česká filosofie, Praha
Pekař Josef (1999) O smyslu českých dějin, Academia, Praha
Pellar J. A. (1948) Mravnost a dialektický materialismus, KR/2) Praha
Petrusek Miloslav (1997) Simmel a Masaryk. Na okraj jedné neznámé Masarykovy recenze, SČ/3, Praha
Petrusek Miloslav (1997) Sociologie Georga Simmela od profesora Dr. T. G. Masaryka, SČ/3, Praha
Pieper (1993, Scholastika, Vyšehrad, Praha
Pithart Petr (1990) Dějiny a politika, Prostor, Praha
Pithart Petr (1991) Jedno svědectví o Masarykově hledání "viditelné církve", KR/1, Praha
Platón (1993), Ústava, Svoboda, Praha
Platón (1995) Politikos, OIKUMENÉ, Praha
Platón (1997) Zákony, OIKUMENÉ, Praha
Plechanov G. V. (1957) O Masarykově knize, FČ/2, Praha
Pokorný Martin (sbor.) (1994) Liberální společnost, FILOSOFIA, Praha
Polák Stanislav (sbor.) (1997) Masarykův sborník IX, ÚTGM, Praha
Polák Stanislav (1990) Tomáš Garrigue Masaryk, Středočeské nakladatelství, Praha
Polák Stanislav (1995) Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus, ÚTGM, Praha
Poláková Jolana (1999) Dialog s Bohem a filosofie, JEŽEK, Rychnov nad Kněžnou
Pool James (1998) Kdo financoval nástup Hitlera k moci, Práh, Praha
Popelová Jiřina (1946) Studie o současné české filosofii, JV, Praha
Pražák Richard (sbor.) (1994) T. G. Masaryk a střední Evropa, Masarykova Univerzita, Brno
Preisner Rio (1992) Česká existence, Rozmluvy, Praha
Rádl Emanuel (1925) O smysl našich dějin, Praha
Robinson John A. T. (1969) Čestně o Bohu, Mladá fronta, Praha
Roháč František (1936) Idea svobody svědomí v myšlenkové vývoji církve československé, NR/4/5/6, Praha
Roháč František (1937) Idea svobody svědomí v myšlenkovém vývoji církve československé, NR/1/2/3/4, Praha
Roháč František (1946) Otázky doby a naše křesťanství, NR/1, Praha
Rutrle Otto (1933) Durkheim ve vědě o náboženství, NR/9, Praha
Rutrle Otto (1934) Humanistický manifest, NR/3, Praha
Rutrle Otto (1939) Úvaha nad Masarykovou kapitolou o Kantově překonání Humeovy skepse v knize "Moderní člověk a náboženství", NR/3, Praha
Rychlík Jan (1997) Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945, AEP a ÚTGM, Bratislava
Rychlík Jan (1998) Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992) AEP a ÚTGM, Bratislava
Říčan Rudolf (1950) Od Masaryka ke Kristu I., II., III, KR/3/4/5, Praha
Říčan Rudolf (1968) Masaryk a reformace, KR/6, Praha
Sainer Josef (1930) Po presidentových osmdesátinách. T. G. Masaryk se zasloužil o stát., Svoboda svědomí/3-4, Praha
Sainer Josef (1932) Válka, odzbrojení - mír, Svoboda svědomí/5-6, Praha
Sakař Vladimír (1995) K problematice vzniku nacionalismu v Evropě, ThR/2, Praha
Sandel Michael (1995) Procedurální republika a nezakotvené jáství, FČ/2, Praha
Scruton Roger (1999) Krátké dějiny novověké filosofie, Barrister a Principal, Brn
Seibt Ferdinand (1996) Německo a Češi, Academia, Praha
Slejška Dragoslav (1954) Masarykovská lžihumanita - ideologický nástroj, FČ/3, Praha
Smolík Josef (1968) Milan Machovec: Tomáš G. Masaryk, KR/10, Praha
Smolík Josef (1968) Olga Loužilová: Masarykova filosofie člověka, KR/3, Praha
Smolík Josef (1989) Josef L. Hromádka. Život a dílo, Ekumenická rada, Praha
Smolík Josef (1991) Profesor Masaryk v Katolických listech, KR/1, Praha
Sobotka Milan (1988) Hegelova kritika Kantovy morální filozofie a jeho překonání morality, FČ/1, Praha
Souček J. B. (1947) O překonávání Masaryka, KR/3, Praha
Soukup Emilian O. P. (1935) Filosofie náboženství, Vyšehrad, Praha
Spisar Alois (1918) Reforma církve katolické možna a nutna, Právo národa/3, Praha
Spisar Alois (1919a) Odluka a reforma, Právo národa/12, Praha
Spisar Alois (1919b) Odluka církve od státu a reforma, Právo národa/1-2, Praha
Spisar Alois (1920) Rozluka, demokratisace církve a odpolitisování náboženství, Právo národa/1, Praha, 
Spisar Alois (1931) J. B. Kozák: Přítomný stav etiky, NR/13, Praha
Spisar Alois (1931) K objektivitě náboženské víry, I, NR/8, Praha
Spisar Alois (1931) Slovo ke knize J. L. Hromádky "Křesťanství v myšlení a životě", NR/11, Praha
Spisar Alois (1932a) K objektivitě náboženské víry, II., NR/4, Praha
Spisar Alois (1932b) K objektivitě náboženské víry, III., NR/4, Praha
Spisar Alois (1932c) Moderní útvar náboženský, NR/4, Praha
Spisar Alois (1932d) O objektivitě náboženské víry, II, III, NR/1/3, Praha
Spisar Alois (1933a) K objektivitě náboženské víry, IV, NR/12, Praha
Spisar Alois (1933b) Národ, náboženství a církev, NR/8, Praha
Spisar Alois (1933c) O stát, NR/20, Praha
Spisar Alois (1934) CČS ve spise "Budování státu", NR/20) Praha
Spisar Alois (1934) Snahy o národní náboženství v Německu a CČS, NR/17) Praha
Spisar Alois (1935) Ideová příprava církve československé, NR/21, Praha 
Spisar Alois (1935) O zlu v duchu československé církve, NR/2, Praha
Spisar Alois (1935) Odkud moc ve společnosti?, NR/1, Praha
Spisar Alois (1935) President T. G. Masaryk, NR/1, Praha
Spisar Alois (1935) Význam theologického pojmu Boha pro křesťanskou víru, NR/9/13/17, Praha
Spisar Alois (1936) Ideový vývoj CČS, Blahoslav, Praha
Spisar Alois (1937) Za T. G. Masarykem - presidentem Osvoboditelem, NR/4, Praha
Spisar Alois (1938) Svobodné křesťanství a náboženská svoboda, NR/2, Praha
Spisar Alois (1939) Úvod do věrouky v duchu CČS, Blahoslav, Praha
Spisar Alois (1946) Bůh a náboženství v duchu Ježíšově, NR/4, Praha
Spisar Alois (1946) Proč mravní chaos dneška?, NR/2, Praha
Spisar Alois (1946) Sankce mravnosti, NR/6, Praha 
Srovnal Jindřich (1990) Filosofické konstanty Masarykova myšlení, FČ/4, Praha
Sutor Bernhard (1996) Politická etika, OIKUMENÉ, Praha
Světlý Jaroslav (1951) Idealismus a realismus v náboženství, NR/1, Praha 
Syllaba Theodor (1958) Na okraj Masarykova "Ruska a Evropy", FČ/1, Praha
Šamalík František (1996) Úvahy o dějinách české politiky, Victoria publishing, Praha
Šetřilová Jana (1997) Alois Rašín, ARGO, Praha
Šiklová Jiřina (1991) Nacionalismus ve východní a střední Evropě je náhradou za ztracený sekundární sociální status, ThR/2, Praha
Šíma Jaroslav (1939) Poměr náboženství k filosofii a mravnosti s hlediska sociologie, NR/1/2/3, Praha
Šimsa Jaroslav (1938) Církev a stát u T. G. Masaryka, KR/1, Praha
Šimsa Jaroslav (1946) V duchu T. G. M., Jan Laichter, Praha 
Šinták V. (1937) Prof. Pekař a československá církev, NR/1) Praha
Škarvan František (1947) Nad Masarykovou otázkou sociální, KR/2, Praha
Škarvan František (1948) Na okraj nového vydání Masarykovy České otázky a Naší nynější krise, KR/10, Praha
Škarvan František (1948) Rok 1848) Masaryk a dnešek, KR/4-5, Praha
Škrach V. K. (sbor.) (1927) Masarykův sborník II, ČIN, Praha
Škrach V. K. (sbor.) (1932) Masarykův sborník - Vůdce generací, ČIN, Praha
Škrach V. K. (1934) Masarykův sborník I (1924 - 1925), ČIN, Praha
Šolle Zdeněk (1998) Století české politiky, Mladá fronta, Praha
Tomečková Lenka (1983), K. Hlavoň: Náboženství a morálka, FČ/3, Praha
Trapl Miloslav (1947) Masarykův poměr k socialismu, KR/7, Praha
Trtík Zdeněk (1938) Josef Vrchovecký: T. G. Masaryk a náboženství, NR/3, Praha
Trtík Zdeněk (1939) Je možna synthesa náboženství a kultury?, NR/1, Praha
Trtík Zdeněk (1946) František M. Hník: Edvard Beneš, filosof demokracie, NR/3, Praha
Trtík Zdeněk (1948) Vztah Já-Ty a křesťanství, Blahoslav, Praha
Trtík Zdeněk (1949) Význam životního díla profesora Dr. A. Spisara, NR/3, Praha
Trtík Zdeněk (1951) O problému filosofie na půdě křesťanské víry, NR/1, Praha
Trtík Zdeněk (1951) Problém a idea křesťanské filosofie, NR/1, Praha
Tugendhat Ernst (1994) Spor o výklad lidských práv, FČ/2, Praha 
Tugendhat Ernst (1998) Tři přednášky o problémech etiky, Mladá fronta, Praha
Vanovič Július (1999) Osobnost´ Václava Černého, Kalligram, Bratislava
Vonka R. J. (1934) Meditace nad knihou T. G. Masaryka "Moderní člověk a náboženství", NR/23, Praha
Vorovka Karel (1929) Americká filosofie, Sfinx Bohumil Janda, Praha
Vrchovecký J. (1932), Masaryk a náboženství
Weber Max (1998) Metodologie, sociologie a politika, OIKUMENÉ, Praha
Welsch Wolfgang (1993), Postmoderna-pluralita jako etická a politická hodnota, KLP, Praha
Zítek Vlastimil (1988) K 70. výročí vzniku Československé republiky, ThR/6, Praha
Znoj Milan (sbor.) (1995) Český liberalismus, TORST, Praha
Znoj Milan (1993) Občanské vlastenectví, FČ/2, Praha 
Znoj Milan (1995) Hegel a naše demokracie, FČ/1, Praha
Zumr Josef (1991) Patočka a Masaryk, FČ/3, Praha
Zumr Josef (1998) Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa, Filosofia, Praha
Zvěřina Josef (1969) Theologie a politologie, KR/6, Praha
Žilka František (1930) Českoslovenští evangelíci T. G. Masarykovi, Kalich, Praha